วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทละครเรื่องเงาะป่า

ครูอ้อฝาก link มาค่ะ

เนื้อหาของคณิตศาสตร์ในภาคจิตตะ

เรื่อง แจ้งเนื้อหาของคณิตศาสตร์ในภาคเรียนจิตตะ
สวัสดีค่ะ ผู้ปกครอง นร. ชั้น 4

คุณครูคณิตศาสตร์ขอแจ้งเนื้อหาของคณิตศาสตร์ในภาคเรียนจิตตะสำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจจะเตรียมความพร้อมของลูกๆเพิ่มเติมในช่วงปิดเทอมนี้ ดังนี้ค่ะ

เนื้อหาโดยหลักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เวลา เงิน วัด ชั่ง ตวง ใกล้เคียงกับชั้น 3 แต่จะมีการอ่านค่าที่เป็นทศนิยมเพิ่มเติม และมีการเพิ่มเรื่อง "มาตราส่วน" เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการอ่านแผนที่ของวิชาประยุกต์ด้วย

รายละเอียดเนื้อหามีดังนี้

เรื่องเวลา

 1. การอ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด
 2. การอ่านตารางเวลาและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ระบุเวลา
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา (วินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน และปี)
 4. การบอกระยะเวลา
 5. โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับเวลา

เรื่องเงิน

 1. การอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด
 2. การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน
 3. โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเงิน
 4. การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

เรื่องวัด ชั่ง ตวง
 1. การเลือกเครื่องมือและหน่วยที่เหมาะสม / การคาดคะเนความยาว ความสูง ระยะทาง น้ำหนัก และปริมาตร
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง (ตัน กิโลกรัม กรัม ขีด) / ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง (มล. ล. ถัง ลบ.ม. ลบ.ซม.) / ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด (มม. ซม. ม. กม. วา ฟุต นิ้ว)
 3. การแก้โจทย์ปัญหาชั่ง ตวง วัด

ขอบคุณค่ะ

ครูนุ่น ikoa_noon@hotmail.com
ครูม่อน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงงานเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ระดับชั้น 4

ตามที่ได้แจ้งขอปรับการบ้านวิชาประยุกต์ฯ ชั้น 4 ให้มีรายละเอียดขั้นตอนของการบ้าน ที่ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความเข้าใจและทำการบ้านได้ง่ายขึ้น โดย ปรับเป็น "โครงงานเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม"  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพและคนชนบทภาคกลาง เพื่อนำไปเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันทั้งก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงงานตอนที่ 1 
 1. ให้นักเรียนค้นหาภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง
  • ภาพที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพที่อยู่อาศัยของคนชนบทภาคกลาง จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพการเดินทางและการขนส่งของคนกรุงเทพฯ จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพการเดินทางและการขนส่งของคนชนบทภาคกลาง จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพการประกอบอาชีพของคนกรุงเทพฯ จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพการประกอบอาชีพของคนชนบทภาคกลาง จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพการพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพฯ จำนวน 3 ภาพ
  • ภาพการพักผ่อนหย่อนใจของคนชนบทภาคกลาง จำนวน 3 ภาพ
 2. ให้นักเรียนสังเกตภาพแต่ละภาพอย่างละเอียดและเขียนคำบรรยายประกอบภาพให้ครบถ้วน
 3. ให้นักเรียนเปรียบเทียบชีวิตในกรุงเทพฯ และชีวิตในชนบทภาคกลาง จากการสังเกตภาพทั้งหมดว่ามีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกัน
 4. นักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เหมือนกัน และอะไรที่ทำให้แตกต่างกัน 
ขอให้นักเรียนค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในโครงงานตอนที่ 1 และส่งมาที่ e-mail nattipv@gmail.com ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2554   เพื่อในวันที่ 24 พ.ย. 2554  เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่  blog ช่วงชั้นที่ 2  ภายใต้หัวข้อ “Show and Share โครงงานกัน”  นะคะ

โครงงานตอนที่ 2
 1. ให้นักเรียนหาแผนที่ที่แสดงเขตน้ำท่วมในภาคกลาง และในกรุงเทพฯ
 2. ให้นักเรียนหาภาพถ่ายที่แสดงเหตุการณ์น้ำท่วมในชนบทภาคกลาง จำนวน ๕ ภาพ
 3. ให้นักเรียนหาภาพถ่ายที่แสดงเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ จำนวน ๕ ภาพ
 4. ให้นักเรียนสังเกต และเปรียบเทียบว่าลักษณะของน้ำท่วมในชนบทภาคกลาง และในกรุงเทพฯ มีอะไรที่เหมือนกันและมีอะไรที่แตกต่างกัน
 5. นักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เหมือนกัน และอะไรที่ทำให้แตกต่างกัน
ส่วนโครงงานตอนที่ 2 ขอให้นักเรียนค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และส่งมาที่ e-mail nattipv@gmail.com ภายในวันที่ 28 พ.ย. 2554   เพื่อในวันที่ 29 พ.ย. 2554 เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่  blog ช่วงชั้นที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Show and Share โครงงานกัน”  นะคะ

เพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ

เรื่อง  แจ้งการเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วงชั้น ๒

หลังจากที่ได้ให้โจทย์การบ้านไปให้ทำในช่วงปิดเทอม  ทางคุณครูมีความประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบ้านให้มากขึ้น จึงขอแจ้งการปรับปรุงในบล็อกของช่วงชั้น ๒ โดยเพิ่มหัวข้อเรื่อง “Show and Share โครงงานฯ กัน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง โดยคุณครูจะเพิ่มเติมข้อมูลความรู้เป็นระยะๆ และนำเอาตัวอย่างการบ้านที่ดีของนักเรียนมาแสดงไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่นักเรียนคนอื่นๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่ประสบกับอุทกภัยที่ไม่มีเวลาที่จะทำการบ้าน นอกจากนี้ หากผู้ปกครองและนักเรียนมีคำถามเกี่ยวกับการบ้าน อันอาจเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนที่นี่เช่นกัน

       ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือให้นักเรียนที่ทำการบ้านทยอยส่งการบ้านมาเป็นข้อๆได้ตาม อีเมล์ของคุณครูที่ให้ไว้ตามหน่วยวิชาต่างๆ  (ไม่จำเป็นที่จะรวบรวมไปส่งตอนเปิดเทอม)

ขอบคุณค่ะ
ครูปราง  ptantianankul@gmail.com
ครูเล็ก    nattipv@gmail.com

แจ้งการปรับการบ้านวิชาประยุกต์ฯ ชั้น ๔ มาเป็นโครงงาน

เรื่อง  แจ้งการปรับการบ้านวิชาประยุกต์ฯ ชั้น ๔ มาเป็นโครงงาน

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ๔

  คณะครูช่วงชั้น ๒ ขอเรียนแจ้งปรับการบ้านวิชาประยุกต์ฯ ชั้น ๔ ให้มีรายละเอียดขั้นตอนของการบ้าน ที่ทำให้นักเรียนสามารถเกิดความเข้าใจและทำการบ้านได้ง่ายขึ้น โดย ปรับเป็น "โครงงานเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม" คงไว้ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ของชั้น ๔ ภาคเรียนจิตตะเหมือนการบ้านเดิมที่ได้ให้ไป คือ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพื้นฐานสังคมกรุงเทพและชนบทภาคกลาง โดยแบ่งโครงงานเป็น ๒ ตอน และกำหนดวันให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละตอนก่อนที่จะทำตอนต่อไป  (ตามช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Show and Share โครงงานฯ กัน)
   
       จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองติดตามรายละเอียดที่ได้ปรับใหม่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบล็อกการบ้านของ ช่วงชั้น ๒ และขออภัยในความมาสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณค่ะ
ครูปราง  ptantianankul@gmail.com
ครูเล็ก    nattipv@gmail.com

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การบ้านของหน่วยวิชาคณิตศาสตร์

การบ้านของหน่วยวิชาคณิตศาสตร์  ทั้งหมดจะเป็นการทบทวนทักษะที่เคยเรียนมาแล้วนะคะ
ชั้น ๔  ทบทวนหน่วยการเรียนรู้เรื่องการชั่งตวงวัดที่เคยเรียนมาในชั้น ๓  เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนที่ลึกขึ้นในภาคเรียนต่อไปของชั้น ๔
ชั้น ๕  ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนไปแล้วในภาคเรียน ฉันทะ วิริยะ 
ชั้น ๖  ทบทวน การบวก ลบ คูณ หาร ในจำนวนเศษส่วนและทศนิยม
โดยสามารถทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์ Harcourt เล่ม ๑ ที่ได้เรียนไปแล้ว  หากได้นำกลับบ้านหรือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่หาได้ทั่วไปในเรื่องดังกล่าว

ขอความร่วมมือทำการบ้านเตรียมความพร้อมฯ

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
เรื่อง ขอความร่วมมือทำการบ้านเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยได้ส่งกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวเพลินพัฒนาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว   ทางคณะครูช่วงชั้น2 และครูฝ่ายวิชาการมีความห่วงใยในการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งถูกเลื่อนให้ล่าช้าออกไป   จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองจัดเวลาและดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนล่วงหน้า  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งช่วงการเรียนรู้ให้เนินนานเกินไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การเรียนในภาคเรียนต่อไปได้รวดเร็วขึ้น  ตามประเด็นการเรียนรู้และการบ้านที่นักเรียนสามารถที่จะทำเองได้  ตามรายละเอียดนี้
อนึ่ง ทางคณะครูตระหนักถึงความไม่สะดวกจากสถานการณ์น้ำท่วมของบางครอบครัว  จึงขอแจ้งว่านักเรียนที่ไม่สะดวกดังกล่าวจะได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ ในห้องเรียน ตอนเปิดเทอม โดยครูประจำวิชาจะนำสิ่งที่นักเรียนได้เตรียมศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้อง

ขอแสดงความนับถือ
ครูปราง ครูเล็ก


หากมีข้อสงสัยในเรื่องทั่วๆ ไป ติดต่อที่
ครูปราง  ptantianankul@gmail.com

การบ้านเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย

ระดับชั้น 4
ให้นักเรียนอ่านกลอนบทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และฟัง เพลงทองย่อน (ตาม link ด้านล่าง)
 1. เมื่อนักเรียนได้อ่านกลอนบทละครและได้รู้วิถีชีวิตของเงาะป่าแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเงาะป่า
 2. เมื่อนักเรียนได้อ่านสำนวนภาษาของ รัชกาลที่ 5 ทั้งในพระราชนิพนธ์และในสำเนียงทางดนตรีของเพลง นักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่ 5 รู้สึกอย่างไรกับเงาะป่าซาไก
ปล. ครูอ้อกำลังหา link ที่สามารถอ่านกลอนบทละครเรื่องเงาะป่ามาให้นะคะ
ระดับชั้น 5
อ่านประชุมโคลงโลกนิติ  ได้ที่ www.reurnthai.com/wiki/
 1. ให้นักเรียนหาข่าวหรือภาพข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมทั้งหมดของในประเทศไทย แล้วเลือกโคลงโลกนิติมาประกอบภาพข่าวหรือบรรยายภาพข่าวนั้น 
 2. ให้เขียนอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกข่าวนี้กับโคลงนี้มาคู่กัน 
***การบ้านพิเศษ (หากนักเรียนคนใดอยากลองท้าทายความสามารถของตน) ให้แต่งโคลงสี่สุภาพบรรยายภาพข่าวด้วยตนเองเพิ่มเติมโดยศึกษาฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพด้วยตนเองจากการอ่านโคลงโลกนิติ

ระดับชั้น 6
มองหาบุคคลต้นแบบในสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ว่าคือใคร ทำไมถึงเลือกคนนั้น เขียนเรียงความออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อแนะนำให้คนอื่นได้เห็นถึงความดีงามในแบบเดียวกับที่นักเรียนได้เห็น โดยสืบค้นข้อมูลของบุคคลคนนั้นมาให้ได้มากที่สุด ถ้ามีรูปประกอบได้จะดีมาก

หากต้องการสอบถามคุณครูเพ่ิมเติม
ติดต่อครูอ้อ maeyingaor19@hotmail.com นะคะ

การบ้านเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมหน่ววิชาประยุกต์

ระดับชั้น 4
 1. สืบค้นภาพถ่ายหรือข้อมูลลักษณะบ้านเมือง และลักษณะผังเมืองหรือแผนที่ของกรุงเทพและจังหวัดในภาคกลางและบันทึกข้อมูลมาในลักษณะของตารางเปรียบเทียบ (หากวาดภาพประกอบจะดีมาก)
 2. ค้นคว้าและรวบรวมหลักฐาน (แผนที่น้ำท่วม ภาพถ่าย คำบอกเล่า หรือจากประสบการณ์ตรง สื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ทีวี ฯลฯ ) เกี่ยวกับ สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ 
 3. ค้นหาสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพกับจังหวัดในภาคกลางว่า มีส่วนที่แตกต่างกัน หรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
ระดับชั้น 5

 1. นักเรียนคิดว่าลักษณะภูมิศาสตร์ในภาคใดในขณะนี้ที่เหมาะกับการอพยพไปอยู่อาศัยในช่วงน้ำท่วมนี้ เพราเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
 2. สืบค้นลักษณะภูมิศาสตร์ในภาคที่นักเรียนเลือกไปอาศัยว่ามีลักษณะทางกายภาพเป็นเช่นไร มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง เดินทางไปยังภูมิภาคนั้นด้วยเส้นทางใดได้บ้าง โดยมีแหล่งอ้างอิงทั้งจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
 3. นำข้อมูลที่ได้สืบค้นมาบันทึกลงในรูปแบบของตาราง หรือแผนผังต่างๆ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่  


ระดับชั้น 6
 1. จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนี้ หากเกิดผลกระทบทำให้แผ่นดินกรุงเทพหายไป นักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อนักเรียนและครอบครัว 
 2. เมื่อแผ่นดินกรุงเทพหายไป ส่งผลให้นักเรียนต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น นักเรียนจะเลือกไปตั้งถิ่นฐานในภาคใดของประเทศไทย เพราะอะไร 
 3. สืบค้นข้อมูลของดีที่อยู่ในภาคนั้นๆ เช่น ทรัพยากร ภูมิอากาศ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นเหตุผลประกอบการย้ายถิ่นฐาน  (“ของดี” หมายถึง ธรรมชาติ เศรษฐกิจ อาชีพ สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากร สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษาการละเล่น เพลง นาฏกรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ) 

หากต้องการสอบถามคุณครูเพิ่มเติม
ติดต่อครูเล็ก  nattipv@gmail.com  นะคะ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กิจกรรม ESL สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

กิจกรรมฝึกทักษะโดยเฉพาะการอ่านและฟังที่หลากหลาย สามารถเลือกทำตามความสนใจและตามระดับความยากง่าย
สำหรับวิชา ESL นี้ ไม่ได้กำหนดว่าต้องทำหรือเก็บคะแนนนะคะ เป็นการทบทวนทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนช่วงนำ้ท่วมค่ะ


หากมีข้อสงสัย  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ครูปรางและครูจอยตาม email ข้างล่างนี้ค่ะ
ครูปราง  ptantianankul@gmail.com
ครูจอย  joyouscity@gmail.com